فیلم های آموزشی 
 
 

لیست فیلم های آموزشی پایه هشتم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
 
 

آموزش قرآن - استاد سیدمحسن حسینی

 
 

درس علوم تجربی - مدرس استاد آقارضی

 
 

درس ریاضی - مدرس مهندس محمدرضا خوش بیان

 
 

درس زبان انگلیسی - مدرس استاد حسین افشارزاده

 
 

قرائت و ادبیات فارسی  - استاد رحیم اسدی

 
 

مطالعات اجتماعی - استاد محمد چیت‌ساز

 
 

زبان عربی- مدرس استاد قاسم فراهانی

 
 

تفکر و سبک زندگی - مدرس استاد عبدالحسین کریما

 1. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 4 - مهار فشار روانی
 2. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 4 - مهارت بهبودخود پنداره
 3. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 -  شادی 
 4. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 -  واقعیت 
 5. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - عادت ها
 6. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - پدر و پسر اولیه
 7. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - تخیل یا ...
 8. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - آن پسرک انار ندارد 
 9. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - اثر
 10. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - ارزش ها و معیارهای رفتاری
 11. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - آداب بازید و سفرهای اردویی
 12. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - آداب و مهارت‌های سفر کردن
 13. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - چرا باید به یکدیگر احترام بگذاریم؟
 14. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - چگونه از افراد پیر و بزرگسال مراقبت کنیم؟
 15. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهار افسردگی
 16. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهار عصبانیت
 17. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهارت تصمیم گیری
 18. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهارت‌های مصرف
 
 

کار و فن آوری - مدرس استاد رضا عرابی

 
 

پیام های آسمان - مدرس استاد قاسم فراهانی