فیلم های آموزشی 
   
لیست فیلم های آموزشی پایه هشتم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
   
  آموزش قرآن - استاد سیدمحسن حسینی  
   
  درس علوم تجربی - مدرس استاد آقارضی  
   
  درس ریاضی - مدرس مهندس محمدرضا خوش بیان  
   
  درس زبان انگلیسی - مدرس استاد حسین افشارزاده  
   
  قرائت و ادبیات فارسی  - استاد رحیم اسدی  
   
  مطالعات اجتماعی - استاد محمد چیت‌ساز  
   
  زبان عربی- مدرس استاد قاسم فراهانی  
   
  تفکر و سبک زندگی - مدرس استاد عبدالحسین کریما  
 1. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 4 - مهار فشار روانی
 2. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 4 - مهارت بهبودخود پنداره
 3. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 -  شادی 
 4. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 -  واقعیت 
 5. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - عادت ها
 6. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - پدر و پسر اولیه
 7. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - تخیل یا ...
 8. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - آن پسرک انار ندارد 
 9. تفکر و سبک زندگی هشتم- فصل 5 - اثر
 10. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - ارزش ها و معیارهای رفتاری
 11. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - آداب بازید و سفرهای اردویی
 12. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - آداب و مهارت‌های سفر کردن
 13. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - چرا باید به یکدیگر احترام بگذاریم؟
 14. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - چگونه از افراد پیر و بزرگسال مراقبت کنیم؟
 15. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهار افسردگی
 16. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهار عصبانیت
 17. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهارت تصمیم گیری
 18. تفکر و سبک زندگی هشتم - فصل 6 - مهارت‌های مصرف
   
  کار و فن آوری - مدرس استاد رضا عرابی  
   
  پیام های آسمان - مدرس استاد قاسم فراهانی