معرفی مشاور  
1. مشاوره حضوری
روزهای  شنبه  ، دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 14 الی 16 
 
 
2. راهنمایی تلفنی
روزهای  شنبه ،  دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 16:30