اهداف و وظایف انجمن اولیا و مربیان

 

انجمن اولياء و مربيان مظهر همكاري خانه و مدرسه در امر تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربيتي مهم به شمار مي‌آيند كه در صدرعوامل تأثيرگذار بر روند رشد و تكامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهمترين عامل در تربيت و رشد فكري و اخلاقي، هماهنگي و همسويي نظري و عملي ميان مربيان و خانواده است. 
هر يك از دو كانون خانه و مدرسه، به تنهايي امكان عمل موفقيت آميز نخواهد داشت و بايد به عنوان يك مركز و يك نهاد تعليماتي و تربيتي تلقي شوند و مجموعه سياست و برنامه هايي كه آموزش و پرورش طراحي و به اجرا درمي آورد، در اين دو كانون بر اساس يك سياست ، يك بينش و يك هدف دنبال شود. اوليا به عنوان صاحبان اصلي سرمايه هاي با ارزش، داراي حق اظهار نظر، حق نظارت و در بعضي موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند و تنها در اين صورت است كه فرآيند پيچيده و عميق تربيت و تعليم مي تواند به شكل درست و شايسته اي به اجرا گذاشته شود و موجب رشد و تعالي گردد. 
ممكن است رفتار و شيوه هاي تربيتي مربيان با رفتار و روشهاي تربيتي اوليا در خانواده متفاوت و يا احياناً متضاد باشد كه در اين صورت تاثيرهاي ويرانگري بر شخصيت كودك دارد. از اين اصل مسلم تربيتي مي توان ضرورت ارتباط و تبادل نظر ميان اوليا با مربيان را درك كرد . اين ارتباط در سيستم آموزشي و پرورشي مااز طريق انجمن اوليا و مربيان صورت مي گيرد.
انجمن اوليا و مربيان هيات منتخبي از پدران و مادران دانش آموزان و مربيان مدرسه است كه با هدف تلاش و همكاري در جهت پيشبرد امورآموزش و پرورش دانش آموزان تشكيل مي شود. اين هيات پيشنهادها و طرحهاي مفيد را به مدير و ديگر مسئولان مدرسه ارائه مي كند و در اداره بهتر امور يار و ياور صميمي مديران محسوب مي شود. براي فعاليت انجمنهاي اوليا و مربيان، آئين نامه ويژه اي تدوين شده است.
 

مهمترين نقش در پرورش و رشد فكري و رواني كودك بر عهده ي اولين نهاد تربيتي است. از سوي ديگر، تا هنگامي كه اهميت ارتباط ميان خانواده و مدرسه براي اوليا روشن نشود، نمي توان آنها را در مسائل آموزشي و پرورشي دانش آموز مشاركت داد. 
خانه و مدرسه زماني مي توانند رسالت آموزشي و تربيتي خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند كه هر يك شناخت تربيتي كافي داشته باشند و نقش تربيتي خاص خود را با بصيرت ايفا كنند. 

انجمن اوليا و مربيان كه درجهت رشد و آگاهي پدران و مادران و دست اندركاران تعليم وتربيت در مدارس گام بر مي دارد، بايد در تعليم و تبيين نقش هاي تربيتي خانه و مدرسه اهتمام ورزد.

 

اهداف عمده انجمن اوليا و مربيان

همفكري، تلاش، ياري و همكاري براي بهبود و پيشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طريق:

1- آگاه كردن اوليا به مسائل ديني، تربيتي، اخلاقي و مشاوره با آنان در هماهنگ كردن روشهاي تربيتي و آموزشي در محيط خانه و مدرسه.

2- ايجاد و تحكيم پيوندهاي عاطفي، اخلاقي و انساني بين اوليا ومربيان.

3- بهره مندي هر چه بيشتر از امكانات اوليا براي تهيه، تدارك و تكميل امكانات آموزشي- پرورشي و بهداشتي مدرسه.

 

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان مدرسه عبارت است از:

1-مشاوره و برنامه ريزي به منظور تحقق يافتن اهداف انجمن.

2 - تهيه برنامه بهداشتي- پزشكي و نظارت براجراي آن در مدرسه.

3- همكاري و همفكري با مدير به منظور برگزاري جلسات ماهيانه اوليا و مربيان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربيتي، ديني و سواد آموزي.

4- دعوت از اولياي علاقمند به منظور بهره مندي از خدمات و ياريهاي آنان براي تهيه و تدارك و تكميل امكانات آموزشي پرورشي مدرسه.

5 - همكاري و همفكري با مدير و مربيان مدرسه در مورد برنامه هاي اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردشهاي علمي  تفريحي.