امور فرهنگی و هنری
 
 

تئاتر

 
گروه تئاتر از بین علاقمندان تشکیل می گردد و پس از تمرینات لازم و زیر نظر کارشناس این رشته ، دانش آموزان ایفاء نقش می نمایند.

ضمناً موضوعات قصه تئاتر بر اساس موضوعاتی خواهد بود که بیشتر نوجوانان و جوانان از لحاظ آموزشی ، تربیتی ، اجتماعی ، عاطفی و ... با آن روبرو هستند.