تربیت بدنی
 
 

تربیت بدنی

 

واحد تربیت بدنی دبیرستان جعفری اسلامی با برنامه ریزی های مدون و منظم جهت کلاس های ورزش و مسابقات ورزشی ، عهده دار فعالیت های ورزشی این مجتمع آموزشی می باشد.

لازم به ذکر است آقای محمد رضا استقامت (معلم ورزش مدرسه) از چهره های شاخص ورزشی در اداره آموزش و پرورش منطقه 11 تهران می باشد.