شرح وظایف
 
 

شرح وظیفه خدمتگزار و سرايدار

 

- شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي زير نظر مدير مربوط وظايف مشروحه ذيل را به عهده دارد :‌

- بيتوته نمودن در واحد متبوع

ـ حضور در محل خدمت حداقل یك ساعت قبل از شروع كار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از اتمام ساعات كارمشخص و توافق شده و نظافت كامل اُطاقها و محوطه محل كار براساس تقسیم كار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان   

مراقبت بر بسته بودن تمامي دربهاو پنجره ها ي كلاسها و اماكن مدرسه قبل از خروج.

 مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی كلاسها و سالنها و سرویسهای بهداشتی ، شيشه هاو حیاط واحد آموزش كليه اماكن مدرسه.

- مراقبت در حفظ و نگهداري لوازم و اثاثيه و در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدير مربوط و جلوگيري از خروج اموال از مدرسه بدون مجوز

- گزارش به موقع به مسؤولين ذيربط در مورد اماكن و تأسيساتي كه از حيث تعميرات نياز فوري به اصلاح و يا ترميم دارند.

- مراقبت و بازديد ساختمان و تأسيسات به هنگام شب و در صورت لزوم دادن گزارش به مسؤول مربوط.

- بررسي ساختمان و تأسيسات و بازديد مرتب پشت بام ها و آبريزگاهها و گزارش به موقع به مراجع مربوط جهت پيشگيري از هر گونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالي.

- مراقبت در حفظ شرايط ايمني از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازديد و كنترل مواردي كه ممكن است به بروز حوادثي منتهي شود.

- همكاري با اولياء مدرسه و متصديان دفتري در كليه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظايف مقرر.

- رعايت مراتب ادب و اخلاق اسلامي و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعاليتهاي روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولياء آنان و خودداري از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان.

- سرايدار موظف است تعليمات لازم در مورد آتش نشاني و ديگر ضرورتهاي مربوط به حفظ ايمني محيط را با شركت در دوره هاي آموزشي مربوط فراگيرد.

- خدمتگزاران و سرايدار مدرسه زير نظر مدير و معاون مدرسه انجام وظيفه مي كنند و در اجراي وظايف خود در برابر مدير مدرسه مسؤول هستند.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم.