شرح وظایف
 
 

شرح وظيفه مشاور و معاون آموزشي

 

خدمت تمام وقت در مدرسه و حداقل 12 ساعت تدريس دروس مرتبط در هفته.

تدريس واحدهاي درسي كه براساس ضوابط بر عهده مشاور مي باشد از جمله دروس برنامه ريزي تحصيلي، شغلي و مهارتهاي زندگي.و....

تنظيم پرونده مشاوره اي براي دانش آموزان.

مطالعه و بررسي وضعيت دانش آموزان با استفاده از عملكرد تحصيلي و پرونده تحصيلي آنان و ارتباط با ساير عوامل آموزشي و پرورشي مدرسه

انجام مصاحبه مشاوره اي با دانش آموزان به منظور رشد و ارتقاي مهارتهاي تحصيلي و راهنمايي آنان در انتخاب رشته تحصيلي، متناسب با شرايط و امكانات فردي و محيطي.

ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و اطلاع رساني به دانش آموزان به منظور طرح ريزي شغلي با استفاده از روشها و ابزارهاي مناسب.

اطلاع رساني به دانش آموزان و خانواده ها در زمينه منابع و امكانات تحصيلي و شغلي با استفاده از نشريات، بروشورها و ... .

مطالعه وضعيت رفتاري دانش آموزان از طريق مشاهده، ارتباط با والدين و ساير عوامل آموزشي و پرورشي واحد آموزشي مربوط و ساير منابع و روش ها.

مطالعه پرونده مشاوره اي دانش آموزان و استفاده از آن در ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره و اطلاع رساني در زمينه استعدادها و توانمندي هاي آنان و برنامه ريزي در زمينه بهداشت روان دانش آموزان.

مطالعه و پژوهش در زمينه نيازها و مسائل و مشكلات دانش آموزان و استفاده از نتايج آنها در امور بهداشت و روان.

برنامه ريزي به منظور تأمين و ارتقاء بهداشت روان و پيشگيري و كمك به حل مشكلات رواني، اجتماعي دانش آموزان با استفاده از مشاركت كاركنان واحد آموزشي، خانواده، دانش آموزان و ساير منابع.

ارزيابي فضاي رواني، اجتماعي واحد آموزشي و ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي.

اجرا، و تجزيه و تحليل آزمون هاي روان شناختي و تست ها و پرسش هاي استعداد، رغبت، شخصيت و ترسيم نيم رخ و ثبت نتايج آنها در پرونده مشاوره‌ای

برگزاري جلسات مشاوره فردي و گروهي با دانش آموزان و آموزش روشهاي مقابله با مشكلات رفتاري و ارتباط هاي بين فردي به منظور سازگاري شخصي و اجتماعي و كمك در حل مشكلات آنان.

شناسايي دانش آموزان كه به طور ويژه به خدمات راهنمايي و مشاوره نياز دارند(از جمله دانش آموزان در معرض خطر،و...) و انجام مداخلات روان شناختي.

تهيه و ارائه گزارش آمار تنوع و فراواني مشكلات رواني اجتماعي دانش آموزان واحد آموزش به مراجع ذيربط.

ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به خانواده ها در ارتباط با مسايل و مشكلات دانش آموزان.

شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي و توجيهي هسته ها، مراكز مشاوره، انجمن ها و شوراهاي واحد آموزشي ذيربط، جهت ارتقاء و هماهنگ ساختن فعاليت هاي مربوط.

كنترل دفاتر دبيران ( تعداد نمرات قابل قبول باشد نمره امتحانات كوتاه وارد شده باشد – معدل هر نوبت امتحانات گرفته شده باشد غيبت دانش‌آموزان ثبت شده و حتماً در جلسه آينده پي‌گيري و از درس پرسيده شود. هر دو هفته يك‌بار اين نظارت صورت گيرد.)
برنامه ريزي درسي و مطالعه اي با توجه به خصوصيت فردي هر دانش اموز به صورت فردي يا گروهي .

پيگيري وضعيت تحصيلي و روند آموزشي دانش آموزان و اطلاع رساني به موقع به اوليا و مديريت .

هم فكري و تشريك مساعي با دبيران و مديريت مدرسه در راستاي بهبود كمي و كيفي روند آموزشي مدرسه .

تحليل فردي و گروهي آزمونهاي كلاسي و هفتگي و رسم نمودار هاي مربوطه در جهت درك بهتر كار دانش اموز  .

برنامه ريزي در راستاي برگزا ري آزمونهاي كلاسي ، هفتگي ، ميان دوره ها و پايان ترم .

ارائه ليستهاي نمرات به دبيران و دريافت بموقع جهت آماده سازي و ارائه بموقع كارنامه ها .

دريافت طرح درس از دبيران و تطبيق با اصول كار در آموزش و پرورش و نظارت دقيق بر حسن اجراي آن .

نظارت دقيق بر امر تصحيح اوراق امتحاني توسط دبير مربوطه .

مشاوره فردي و يا گروهي دانش آموزان در زمينه امور تحصيلي .

تشكيل پرونده هاي تحصيلي و آموزشي براي هر دانش آموز و ثبت دقيق همه فعاليتهاي درسي و مشاوره اي دانش آموز و ثبت صورت جلسه كليه گفتگوهاي انجام شده با ولي دانش آموز .

برنامه ريزي و برپايي كلاسهاي تقويتي و فوق برنامه هاي درسي .

شناسايي دانش آموزان ضعيف درسي و برنامه ريزي در جهت بهبود وضيت آنان .

دعوت از اولياء ( بصورت موردي) جهت ملاقات با آنها در مورد وضعيت تحصيلي فرزندانشان.

شركت در جلسات انجمن اولياء و مربیان.

ارائه كارنامه به اولياء به طور انفرادي و صحبت با هر يك جداگانه توسط مشاور هر پايه.

اطلاع رساني به موقع در مورد وضعيت درسي و اخلاقي به اولياء در مورد وضعيت تحصیلی وتبیتی فرزندانشان