دسترسی ها
  چرا درس میخوانیم ؟  

قبل از همه چیز برای یک جوان مسلمان ادب و اخلاق دراولویت است . اگر ما هر قدر علم داشته باشیم و از مشهورترین دانشگاه جهان هم فراغت حاصل کنیم ، اما گفتار ورفتار اجتماعی ما با مردم ، با هم کلاسها وخانواده مان خوب نباشد طوریکه آنها ازما شکایت داشته باشند ، در آن صورت خداوند متعال  نیز از ما ناراضی خواهد بود ، پیامبران الهی از بیرون ووجدان ما ازدرون همیشه روی ارزشمندی و  اهمیت  اخلاق  مارا راهنمایی می فرمایند . چنانچه همیشه تعلیم وتربیت به عنوان دوبال پرواز برای تکامل انسان مطرح بوده است وهدف از تعلیم هم یقینا همان ادب واخلاق است ، پس شما شاید این سوال را بپرسید که اگر ما علم نداشته باشیم چگونه میتوانیم اخلاق را حاصل کنیم؟  

 در قدم نخست باید فهمید که هدف از علم چیست ؟ هدف از تعلیم رسیدن به ارزشهای معنوی ، آشنایی  با حقوق انسانی و نزدیک شدن به خداوند متعال می باشد . ما علم می آموزیم تا از دین خود معلومات حاصل کنیم ،ماعلم می آموزیم تا رضایت خالق خودرا حاصل نماییم، ما علم میاموزیم تا خود را از آتش جهنم نجات دهیم ، ای بسا تحصیل کرده گان که از این ارزشها بدور هستند ، وعلم حجاب زندگی آنان است .

---------------------------------------------------------------------------------------------